Kvalitet i barnehagen

Hausten 2015 byrja alle barnehagane i Gloppen eit felles systematisk kvalitetsarbeid vi kallar resultatleiing. Bilete er tatt på sist fagkveld i Rygg barnehage

Kvart år utarbeidar vi to fokusområder som er likt for alle barnehagane. Kvar barnehage beheld likevel sitt særpreg ved at ein definerer Beste Praksis ut frå eigne forutsetningar og behov.
Dette arbeidet hjelper oss å dykke ned i arbeidet omkring ulike fagområder i barnehagekvardagen, og ved å arbeide på denne måten skapar vi bevissthet og refleksjon omkring arbeidet vårt. Etter kvar «arbeidsperiode» presenterer vi vårt arbeid, praktisk og fagleg, for dei andre barnehagane i kommunen.
Barnehageåret 2015-16 arbeidde vi med fokusområde 1: Dialog ved velkomst.
Hausten 2016: Fokusområde 2: Gode relasjonar mellombarn i uteleiken.
Vår og haust 2017: Fokusområde 3: Det kreative leikerom

Våren 2018: Fokusområde 4: Språklege augneblink ved hovudmåltidet

Hausten 2018: Fokusområde 5: Formidling i lesestund

Våren 2019: Fokusområde 6: Formidling i hentesituasjon