Uteliv og opplevingar i nærmiljøet

Det er mange flotte turmål på Sørstranda. Vi har kort veg til aktivitetar i fjæra, støylsturar og skogsturar. Vi er heldige som har gode naboar på Rygg; vi får vere med på mating og stell i fjøsen, klappe og kose med kje, ta opp poteter og plukke bringebær.

På besøk i fjøsen og helsar på kalvane

 

Gjennom fysiske aktivitetar i natur og nærområde utvikler barna motoriske ferdigheter. Dette gjev barna erfaringar som styrkar deira sjølvbilde og bevissthet omkring eigen kropp. Forskning viser at å vere ute i naturområder gjev færre konflikter i barnegruppa. Borna utviklar betre konsentrasjonsevne, fantasi og sjølvkontroll.

Personalet i barnehagen utforskar og deltek i leiken saman med barna. Ved å vere tilstade i augeblikket, her – og – no, kan barna bruke sine interesser og ferdigheter fritt. Vi vil inspirere barna og auke deira oppleving av trivsel og glede gjennom humor og positive samspel saman med barna. Dette er viktig for barnet sitt læringsutbytte.