Kommunikasjon og språk

Vi brukar språket i alle daglege gjeremål. Å lære språket er viktig for barnet si kognitive utvikling, sjølvfølelse og utvikling av sosial kompetanse. Vi leikar difor mykje med språket i høgtlesing, når vi les bøker, forteller vitsar, gåter og regler på rim og når vi syng sangar. Barna får vere med på biblioteket og velje kva bøker/ lydbøker dei ønskjer å leige. Barnehagen ønskjer å tilby varierte opplevingar, og det er ekstra stas når vi får besøk av forfattar eller teatergruppe.

I barnehagen arbeider vi med tegn til tale. Barna lærer språket ved å sjå ordbildet medan vi seier ordlyden, viser teiknet og tek på gjenstanden. På denne måten vert fleire sanseinntrykk aktivert og stimulert.

Personalet i barnehagen er gode språkmodellar, og legg stor vekt på den gode samtalen med barnet. Vi snakkar om det barnet er opptatt av ved å vere oppmerksame og setje av tid.

Gjennom samtaler med andre barn og voksne får barna grunnleggjande sosiale kunnskapar som dei treng for å byggje relasjoner til andre, og dei utviklar også ein god språkleg forståing når dei fortel, forklarar eller skildrar. Gjennom språkleg interaksjon med andre om ulike fag og temaer, lærer barna også kultur og korleis omgjevnadane forventar at ei hending skal beskrivast.